Förlängd avlysning av delar av farled 915, Liljeholmsbron

Sjöfartsverkets har beslutat om förlängd partiell avlysning av den allmänna farleden 915, delen under Liljeholmsbron, t.o.m. den 26:e aug 2022. Avlysningen bedöms endast ha mindre påverkan på sjötrafiken

Bakgrund
Trafikkontoret i Stockholm har tidigare inkommit med en ansökan om partiell avlysning av farled 915, delen under Liljeholmsbron, med anledning av att en skada i betongplattan gör att betong riskerar att falla ner i farleden under bron. Bron behöver akut repareras och en del av farleden behöver av säkerhetsskäl därför avlysas från sjötrafik. För att bibehålla funktionen hos den öppningsbara delen av bron, har reparationsarbetet varit komplicerat och arbetet har tagit längre tid än beräknat. Därför behöver perioden för avlysning förlängas.

Sjöfartsverket gör bedömningen att det av säkerhetsskäl är nödvändig att avlysa farleden enligt ansökan. Den södra delen av farleden, mellan ledverken under den öppningsbara delen bron, kommer inte att påverkas av avlysningen.
I den norra delen av farleden kommer det att vara möjligt för mindre båtar att passera utanför avlyst område.
Den segelfria höjden påverkas inte. Avlysningen bedöms därmed endast ha mindre påverkan sjötrafiken.