Var rädd om Pålsundet!

1964: Vårdag i Pålsundet. Karl Alderbäck på sin båt OVING första dagarna i maj. Georg (Jocke) Nyqvist på GENY närmast.
1964: Vårdag i Pålsundet.

Var rädd om Pålsundet!


Ett av Stockholm sista centrala gröna vattenrum kan försvinna på grund
av en illa genomtänkt, miljöfarlig och mycket dyr lösning för trafik.
Stockholms Stads Trafiknämnd har kommit med ett förslag som hotar
den unika miljön i Pålsundsparken. Blir förslaget verklighet fälls
samtliga träd längs Pålsundets Södermalmssida, och det gröna
vattenrummet ersätts av en stålspontad betongkaj.
Den 22 augusti fick arbetsgruppen ”Var rädd om Pålsundet!” (Helenebogs båtklubb m fl.)
träffa Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) i Stadshuset. Med på mötet var även
borgarrådssekreterare och representanter för Trafikkontoret. Arbetsgruppen framförde kritik
mot de omfattande åtgärder för Pålsundsparken som beslutats av Trafiknämnden, ”Var rädd
om Pålsundet!” hävdade att alternativa lösningar måste prövas innan ett så drastiskt ingrepp
företas.
Som skäl till beslutet i Trafiknämnden gör Trafikkontoret gällande att skredrisken på platsen
är så stor och akut att de planerade åtgärderna är nödvändiga
. Uppseendeväckande i
sammanhanget är emellertid att Trafikkontoret samtidigt undviker att svara på frågan
varför hastighetsbegränsning och restriktioner för tunga fordon i så fall inte redan har
genomförts på Söder Mälarstrand mellan Pålsundsbron och Långholmsbron. Idag får man
köra 50 km/tim med en 25 ton tung lastbil.
Ingen av de närvarande på mötet kunde neka till
att det är rimligt att anta att en begränsning av last och hastighet skulle minska risken för ras,
men någon sådan åtgärd har alltså inte vidtagits.
Offentligt fortsätter Daniel Helldén hävda att skredrisken tvingar fram en total omgestaltning
av miljön kring Pålsundet. Resonemanget angående rasrisk röjer emellertid allvarliga brister i
handläggningen av ärendet.
Det torde gränsa till lagbrott att endast på grundval av de
hittills utförda undersökningarna genomföra de planerade åtgärderna, som innebär
avverkning av alla träd utmed med Pålsundets strand mot Södermalm samt av stålspont
och betong i vattenrummet.
Rådet till skydd för Stockholms skönhet har i ett aktuellt remissvar till Trafikroteln uttryckt
farhågor för att den unika miljön i sundet är på väg att ödeläggas.
Skönhetsrådet
understryker dessutom det märkliga i att man vill komma till beslut i frågan med ett
undermåligt sakunderlag, som endast presenterar en möjlig åtgärd. *
Samtidigt hänvisar Miljöförvaltningens chef Gunnar Söderholm till att, ”Den korta
remisstiden t o m den 31 augusti gör att behandling i Miljö-och hälsoskyddsnämnden inte är
möjlig.” Detta till trots lämnar han ett utlåtande som underlag för kommunstyrelsen
ställningstagande. I detta yttrande tillstyrker han av Trafiknämnden föreslagna åtgärder.
Det
är mycket anmärkningsvärt att Gunnar Söderholm i samma yttrande uttrycker åtskilliga av
Miljöförvaltningen egna väl underbyggda farhågor för den ekologiskt och historiskt
känsliga miljön.
**
I detta sammanhang finner arbetsgruppen ”Var rädd om Pålsundet!” att det först av allt krävs
en ny detaljplan. En plan som måste innehålla en fullständig och oberoende utredning av
skredrisken, en miljökonsekvensbeskrivning samt en kulturhistorisk analys. Som stöd för sin
hållning har arbetsgruppen på kort tid samlat in drygt 5000 namnunderskrifter, bland annat
med hjälp av hemsidan palsundet.com
Den nu gällande detaljplanen för området är från 1987*** och saknar inslag som idag måste
anses nödvändiga i ett dokument som behandlar ett ömtåligt strand- och vattenområde.
Man kan emellertid överväga andra åtgärder, till exempel att omedelbart besluta om en så
kallad lågfartsträcka på Söder Mälarstrand mellan broarna till Långholmen.
Det är en
lösning som innebär att både lätt och hastighetsbegränsad biltrafik samordnas med
cykeltrafiken. Det är en princip som idag gäller på Långholmen, där alla typer av trafik
samexisterar på gemensamma vägar med hastighetsbegränsning. En sådan åtgärd, skulle ge
Pålsundsparken högre kvalitet. Den låter sig dessutom genomföras inom ramen för den
detaljplan från 2016*** som har tagits fram för områdets planerade cykelpendlarstråk, en
plan som inte inkräktar på strand- och vattenrum.
Vår vision är en utvidgad Pålsundspark: en park som sträcker sig hela vägen från
Långholmsgatan och Lasse i parken i söder, över sundet och vidare in i Långholmens alla
gröna rum med deras unika, levande verksamheter.
Sommartid förfogar gästande husbilar
över båtuppläggningsplatserna, en uppskattad kajakuthyrning bidrar till att ytterligare
stimulera miljön och gör park- och vattenrum tillgängligt för många olika kategorier av
besökare. Parkområdet skulle kunna berikas av ett nytt lågfartsområde.
Det skulle inte bara
betyda ett bevarande av Pålsundsmiljön utan utvecklandet av en modern stadspark med
unika möjligheter till mångfacetterad verksamhet. Då vidareutvecklas av de bästa
platserna i Stockholms innerstad för rekreativa möten, stockholmare tillfälliga gäster och
turister.
* Dnr: SR-03.02-0269-2017
** Dnr: 2017–11868
*** Dnr: PL 7864 A
**** Dnr: Dp 2014-08768-54
Stockholm 2017-09-08
För arbetsgruppen ”Var rädd om Pålsundet!”
Lars Johansson Stefan Wendin
hbk2607@heleneborgs.se ordforande@heleneborgs.se