Muddring av Mälarfarlederna för ökad kapacitet och säkerhet

Den 1 augusti inleder Sjöfartsverket muddringen av farlederna till Västerås och Köping. Syftet är att öka lastkapacitet vilket i sin tur medför minskad klimatpåverkan. Därutöver uppgraderas även farledsutmärkningen för ökad säkerhet.

Muddringen inom projekt Mälarfarlederna består av två delar. Dels muddras hamnarna i Västerås och Köping i kommunal regi, dels muddrar Sjöfartsverket i statlig regi farlederna genom Wasa Dredging Oy. Samtliga parter är redan igång med förberedande arbeten, muddring i sig inleds 1 augusti. Med uppgraderad farledsutmärkning och nya ledverk vid Hjulstabron planeras projektet att bli färdigställt under 2024.  För Sjöfartsverkets del beräknas kostnaden till cirka 350 miljoner kronor.

Ytterligare information:
Mälarfarledernas webbsidor: www.sjofartsverket/malarfarleder
Sjöfartsverket Ufs: www.sjofartsverket.se/ufs (senaste underrättelser för sjöfarande , navigationsvarningar etc)
E-post: malarfarlederna@sjofartsverket.se
Mejl: malarfarlederna@sjofartsverket.se