Förlängd partiell avlysning Liljeholmsbron

Sjöfartsverket har beslutat om förlängd partiell avlysning av den allmänna farleden 915 i delen under Liljeholmsbron, Stockholms kommun t.o.m. 30:e september 2022. Avlysningen bedöms därmed endast ha mindre påverkan sjötrafiken.

Bakgrund
Trafikkontoret i Stockholm har tidigare inkommit med en ansökan om partiell avlysning av farled 915, delen under Liljeholmsbron, med anledning av att en skada i betongplattan gör att betong riskerar att falla ner i farleden under bron. Bron behövde akut repareras och en del av farleden behövde av säkerhetsskäl därför avlysas från sjötrafik.
Under arbetets gång har man påträffat ytterligare skador som behöver åtgärdas. Därför behöver perioden för avlysning förlängas.

Sjöfartsverkets bedömning
Sjöfartsverket bedömer att det är nödvändigt att avlysa farleden enligt ansökan, av säkerhetsskäl. Den södra delen av farleden, mellan ledverken under den öppningsbara delen bron, kommer inte att påverkas av avlysningen. I den norra delen av farleden kommer det att vara möjligt för mindre båtar att passera utanför avlyst område. Den segelfria höjden påverkas inte. Avlysningen bedöms därmed endast ha mindre påverkan sjötrafiken.

Läs Sjöfartsverkets beslut här